prof. dr hab. Leszek Kolendowicz

  • stanowisko: kierownik Zakładu Meteorologii i Klimatologii, Dyrektor Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego UAM
  • e-mail: leszko@amu.edu.pl
  • telefon: 61 829 62 64
  • pokój: 356
  • dyżur: środa 10:00-11:30
  • zainteresowania badawcze: wpływ cyrkulacji atmosferycznej na wybrane zjawiska meteorologiczne – głównie na występowanie burz i trąb powietrznych; rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń atmosferycznych; wybrane elementy klimatu oraz badania topoklimatyczne.

 

Odnośniki:   CV | Spis Publikacji | Doktoraty | Prace magisterskie i licencjackie


 

Leszek Kolendowicz – klimatolog, ur. 31 grudnia 1962 roku. Absolwent Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 1995 roku doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii – przewód doktorski na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 2006 roku doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii – przewód habilitacyjny na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autor ponad 80 publikacji naukowych w tym trzech monografii. Redaktor naczelny czasopisma PTPN/UAM Badania Fizjograficzne, członek Komitetu Redakcyjnego brytyjskiego czasopisma International Journal of Meteorology, Członek Regionalnej Komisji ds. Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, uczestnik kilku wypraw naukowych. Zainteresowania naukowe dotyczą wpływu cyrkulacji atmosferycznej na wybrane zjawiska meteorologiczne, w tym głównie na pojawianie się burz, trąb powietrznych, jak również na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń atmosferycznych, czy na wybrane elementy klimatu oraz badań topoklimatycznych.


 


Spis publikacji:

Artykuły:

1. Kolendowicz L., 1991.Wpływ typów cyrkulacji atmosfery wg klasyfikacji B.Osuchowskiej-Klein na pojawienie się burz w Poznaniu w latach 1954-1965. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Tom XLII, Seria A, Geografia fizyczna. Poznań. 133-150

2. Kolendowicz L., 1991.Liczba dni z burzą na Pomorzu Zachodnim w dwudziestopięcioleciu 1956-1980. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Tom XLII, Seria A, Geografia fizyczna. Poznań. 151-163

3. Kolendowicz L., 1992. Wahania poziomu wód Jeziora Lednickiego w świetle badań osadów terasowych. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Tom XLIII, Seria A, Geografia fizyczna. 47-54

4. Kolendowicz L., 1992. Typy cyrkulacji atmosfery a występowanie dni z burzą w Poznaniu w latach 1951-1990. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Tom XLIV, Seria A, Geografia fizyczna. 103-114

5. Kolendowicz L., 1994. Typy cyrkulacji atmosfery a występowanie dni z burzą w Gorzowie Wielkopolskim i Kołobrzegu w latach 1951-1990. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Tom XLV, Seria A, Geografia fizyczna. 147-164

6. Kolendowicz L., 1994. Metoda wyznaczania obszaru średniego natężenia zjawisk meteorologicznych za pomocą rodziny krzywych normalnych dopasowanych do histogramów frekwencji. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Tom XLV, Seria A, Geografia fizyczna. 53-57

7. Kolendowicz L., 1994. Przebieg roczny dni z burzą w 40-leciu 1951-1990 w Kołobrzegu. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria A – Geografia Fizyczna, Tom XLVI. 95-100

8. Messmer B., Kolendowicz L., Schmidt W., 1995. Erkennung und Vorhersage von Hagel mit Meteosat-Daten. Meteorologische Zeitschrift, N.F.4. 187-195

9. Kolendowicz L., 1997. Dni z burzą na obszarze Polski Północno-Zachodniej w latach 1951-1990. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria A – Geografia Fizyczna, Tom 48. 57-82

10. Kolendowicz L., 1997. Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z burzą a napływ powietrza z określonych kierunków- nad Polskę Północno-Zachodnią w latach 1951-1990. Przegląd Geograficzny, T.LXIX, z. 1-2. 107-120

11. Kolendowicz L., 1998. Cyrkulacja atmosfery a pojawianie się dni z burzą w wybranych pentadach roku w Polsce Północno-Zachodniej w latach 1951-1990. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią T.49. 85-101

12. Kolendowicz L., 1999. Zmniejszenie częstości dni z burzą na przełomie czerwca i lipca w Poznaniu w latach 1961-1990. Przegląd Geofizyczny, Rocznik XLIV, z. 1-2. 73 – 78

13. Kolendowicz L., 1999. Roczny przebieg prężności pary wodnej w Poznaniu w latach 1961-1990. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią Seria A – Geografia Fizyczna, Tom 50. 85-90.

14. Kolendowicz L., 2000. Wybrane wskaźniki wilgotności powietrza w dniach z burzą w Poznaniu. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Serai A – Geografia Fizyczna, Tom 51. 33-37

15. Kolendowicz L., 2000. Water vapor and air temperature on days with thunderstorm in Poznań. Prace Geograficzne. Zeszyt 108. Instytut Geografii UJ. Kraków.155-158

16. Bednorz E., Kolendowicz L., szyga-Pluta K., 2000: Typy topoklimatu Słowińskiego Parku Narodowego. Dokumentacja Geograficzna nr 23, IgiPZ PAN, Współczesne Badania Topoklimatyczne. M.Kuchcik (red.), Warszawa, 19-32

17. Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-Pluta K., 2000/2001. Przykłady regionalizacji wskaźników nieciągłych elementów pogody w świetle metody hierarchicznego grupowania obiektów wielocechowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia VOL. LV/LVI Lublin. 51-59

18. Bielec Z., Kolendowicz L., 2000/2001. Problems connected with the observation and climatological elaborations of thunderstorms. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia VOL. LV/LVI Lublin. 59-67

19. Kolendowicz L., 2001. Thunderstorms and atmospheric circulation in North-Western Poland. Questiones Geographicae, 21, UAM Wydawnictwo Naukowe, Poznań. 59-69

20. Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-Pluta K., 2001. Typy topoklimatu fragmentu Słowińskiego Parku Narodowego. Dokumentacja Geograficzna nr 23, Współczesne badania topoklimatyczne pod red. M. Kuchcik, PAN IGiPZ Warszawa. 19-31

21. Kolendowicz L., 2001. Występowanie burz podczas różnych typów pogody w Poznaniu (1961-1990). Przegląd Geograficzny, T.73, z.4, Warszawa. 555-564

22. Kolendowicz L., 2001. Problems connected with the observation of thunderstorms and tornadoes in Poland. The Journal of Meteorology, Volume 26, number 262, October. 314-316

23. Kolendowicz L., 2001. Próba wyróżnienia typów pogody sprzyjających występowaniu burz frontalnych i wewnątrzmasowych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. CCCXXIX. Melioracje i Inżynieria Środowiska 21, Poznań.113-126

24. Kolendowicz L., 2002. Days wit thunderstorm in Poland in 1999 as compared with the multi-annual period of 1969-98. The Journal of Meteorology, Volume 27, number 268, April.129-133

25. Kolendowicz L., 2002. Occurrence of a devastating T-7-T8 tornado (trąba powietrzna) in Poland, 29 May 2001. The Journal of Meteorology, Volume 27, number 270, July/August. 204-207

26. Kolendowicz L., 2002. Thunderstorm days in Poland, 2000. The Journal of Meteorology, Vol. 27, no. 274, Dezember. 374-377

27. Kolendowicz L., 2002. Zróżnicowanie temperatury, wilgotności względnej oraz wielkości ochładzającej powietrza w Słowińskim Parku Narodowym. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna, Tom 53. 83-93

28. Kolendowicz L., 2003. Tornadoes observed in Poland in 2002. The Journal of Meteorology Vol.28 No.280 July/August. 231-233

29. Kolendowicz L., 2003. The North Atlantic Oscillation influence on thunderstorm occurrence in Poland. The Journal of Meteorology, Vol. 28 No. 282 October. 289-298

30. Kolendowicz L., 2003. Variability of thunderstorm activity in Poznań. Studia Geograficzne 75, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. 335-346

31. Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-Pluta K. 2003. Topoclimatic and bioclimatic research in the Wielkopolski National Park.W: „Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego” pod red. Antoniego T.Milera. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań. 273-280

32. Kolendowicz L., Bednorz E., Szyga-Pluta K. 2003. Differences de temperature et d’humidite ainsi que differentiation bioclimatique dans des ecosystemes choisis du Parc National de la Grande Pologne. Dokumentacja Geograficzna PAN Warszawa, 29. 33-36.

33. Kolendowicz L., Bednorz E., Bielec Bąkowska Z., Bokwa A., Kicińska B., Lewik P., Nowosad M., Ustrnul Z., Żelazny M., 2003. Regionalizacje, typologie i wydzielanie sezonów klimatycznych z zastosowaniem metod analizy skupień. Przegląd Geofizyczny XLVIII, 1-2, 2003. 11-32

34. Kolendowicz L., 2003. Dni burzowe w Polsce. Przegląd Eureka. Serwis informacji Naukowo Technicznej KBN, Nr 3(13), Warszawa.15-16

35. Kolendowicz L., 2004. The influence of air temperature and humidity on the frequency of thunderstorms in Suwałki in Poland. The Journal of Meteorology, February, Volume 29, Number 286. 45-51

36. Kolendowicz L., 2004. Days with thunderstorm in a year and in particular seasons in Poland, 1969-1998. Questiones, Z nr 23. 41-47

37. Kolendowicz L., 2004. Thunderstorm season and regions in Poland. Geographia Polonica, Vol.77, No.1, Spring. 89-95

38. Kolendowicz L., Bednorz E., Szyga-Pluta K., 2004. Analysis of chosen cases of high daily rainfall at the local station of Climatology Department Adam Mickiewicz University in Poznań in Słowiński National Park. Questiones Z nr 23. 49-54

39. Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-Pluta K. 2004. Badania topoklimatyczne i bioklimatyczne w Wielkopolskim Parku Narodowym. Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego. Uwarunkowania i stan aktualny wybranych elementów bioróżnorodności. Zeszyt 11, Jeziory 2004. 15-21

40. Kolendowicz L., 2005. Waterspouts in the Bay of Gdańsk on 14 August 2003, and the occurence of tornado in the vincinity of Łódź, Poland 9 July 2004. The Journal of Meteorology, May/June, Volume 30 Number 299. 185-187

41. Kolendowicz L., 2006. Synoptic situation favorable for violent thunderstorms on the area of Poland. The International Journal of Meteorology, February 2006, Vol.31, No.306, 49-56

42. Kolendowicz L., 2006: The influence of synoptic situations on the occurrence of days with thunderstorms during a year in the territory of Poland. International Journal of Climatology. Int.J.Climatol. 26. 1803-1820

43. Kolendowicz L., 2006: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na występowanie dni z burzą na obszarze Polski Północno-Zachodniej. Bad. Fizjograf. Nad Polską Zach. Seria A – Geografia Fizyczna, Tom57. 83-93

44. Kolendowicz L., 2007 Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na występowanie dni z burzą w Polsce w latach 1971-2000. W: K.Piotrowicz, R.Twardosz red. Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. 103-109

45. Kolendowicz L., 2007: Influence of atmospheric circulation, air temperature and humidity on thunderstorm activity in Poland. The International Journal of Meteorology, July 2007, Vol. 32, No.321. 219-225

46. Kolendowicz, L., 2007. Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na częstość występowania dni z burzą w Poznaniu w wieloleciu 1951-2000. Bad. Fizjograf. Nad Polską Zach. Seria A – Geografia Fizyczna, Tom 58. 81-89

47. Meaden G.T., Kochev S., Kolendowicz L., Kosa-Kiss A., Marcinoniene I., Sioutas M., Tooming H., Tyrrell J. 2007 – Comparing the theoretical versions of the Beaufort scale, the T-Scale and the Fujita scale. Atmospheric Research 83, (2-4 SPEC. ISS): 446-449, ISSN 01698095

48. Kolendowicz L., 2008: Typical synoptic situations for thunderstormy days observed over the majority of Poland, and with the highest probability of thunderstorms occurrence in the country. Cambio climatico regional y sus impactos. Editores: J.Sigro Rodriguez, M.Brunet India, E.Aguilar Anfrons. Publicationes de la Asocicion Espanola de Climatologia (AEC), Serie A, no 6. 367-374 ISBN (978-84-612-6051-5)

49. Kolendowicz L., Hauke J., Kaczmarek L., Lorenc M., 2008: Zmiany poziomu wody Jeziora Góreckiego (Wielkopolski Park Narodowy) w latach 2002-2007 na tle wahania poziomu wód wielkopolskiej doliny kopalnej i warunków atmosferycznych. [W] Wody na obszarach chronionych, red. Partyka K., Pociask-Karteczka J., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Ojcowski park Narodowy, Komisja Hydrologiczna PTG, Kraków-Ojców. 111-121

50. Kolendowicz L., 2008 – Meteorotropowość wybranych sytuacji pogodowych na obszarze Polski i jej wpływ na osoby uprawiające turystykę i rekreację. [W:] Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom 1, Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny. Pod red.: Z.Młynarczyka i A.Zajadacz. Wydawnictwo UAM Poznań. 101-110 ISBN (978-83-232-1964-4)

51. Kolendowicz L., 2008 – Specific Synoptic situations causing thunderstorms in entire Area of Poland (in the period 1951-2000). Questiones Geographicae 27A/1. 57-61

52. Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga Pluta K., 2009 – Charakterystyka topoklimatyczna fragment wybrzeża klifowego w rejonie Białej Góry (Woliński Park Narodowy). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia fizyczna. 7-22

53. Kolendowicz L., 2009 – A Note on the Tornado and Funnel Clouds Observed in Poland in 2006. The International Journal of Meteorology, February 2009, Vol. 34, No.336. 48-51

54. Kolendowicz L., 2009 – Thunderstorm observed over the majority of the territory of Poland and their connection with synoptic situations. The International Journal of Meteorology, April/May 2009, Vol. 34, No.338. 127-132

55. Bednorz E., Kolendowicz L., 2009 – Wybrane zagadnienia dotyczące klimatu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego MORENA. Zeszyt 14. Aktualny stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pod red. A. Kostrzewskiego. Jeziory. 7-15,

56. Kolendowicz L., Szyga-Pluta K., Hauke J., Kaczmarek L., Lorenc M., 2009 – Zmiany poziomu wody w wybranych zbiornikach wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego w latach 2002-2008 na tle wahania poziomu wód podziemnych i warunków atmosferycznych. [W:] Wielkopolski Park Narodowy w badaniach przyrodniczych. Pod red. B.Walna, L.Kaczmarek, M.Lorenc, R.Dondajewska. Poznań-Jeziory: 95-107, ISBN 978-83-920562. 2-6

57. Choiński A., Kolendowicz L., Pociask-Karteczka J., 2009 – Zjawiska lodowe na Morskim Oku jako wskaźnik zmian klimatu w Tatrach. [W:]Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska. Pod red. A.T.Jamnikowski, D.Absalon, R.Machowski, M.Ruman. UŚ, PTG, RZGW. Sosnowiec 2009: 71-78, ISBN 978-83-61644-05-7

58. Bednorz E., Kolendowicz L., 2009 – Local differences in wind velocity and direction on Łeba Sandbar (Słowiński National Park). Questiones Geographicae 28A/1. 11-22

59. Kolendowicz L., Bednorz E., 2009 – Microclimatic conditions within a pine forest in August 2008 on the Łeba Sandbar (Słowiński National Park). Questiones Geographicae 28A/1: 32-39

60. Choiński A., Kolendowicz L., Pociask-Karteczka J., 2009 – Badania pokrywy lodowej na Morskim Oku – wyniki. Wierchy t. 75, Kraków.

61. Kolendowicz L., 2009 – A report on the days with tornadoes in Poland in 2007. The International Journal of Meteorology. October 2009, Vol. 34 No. 342. 274-279

62. Kolendowicz L., Bednorz E. 2010: Warunki mikroklimatyczne we wnętrzu boru sosnowego na Mierzei Łebskiej. Badania Fizjograficzne. R1-Seria A- Geografia Fizyczna (A61). 157-168

63. Bednorz E., Kolendowicz L., 2010: Lokalne zróżnicowanie parametrów wiatru na Mierzei Łebskiej (Słowiński Park Narodowy). Badania Fizjograficzne. R1-Seria A- Geografia Fizyczna (A61). 119-127

64. Bednorz E., Kolendowicz L., 2010: Daily course of the soil temperature in summer in chosen ecosystems of Słowiński National Park. Quaestiones Geographicae, Series A Physical Geography, 29 (1), 5-12

65. Kolendowicz L., Bednorz E. 2010: Topoclimatic differentiation on the area of the Słowiński National Park. Quaestiones Geographicae, Series A, Physical Geography, 29/1: 49-56

66. Kolendowicz L., 2010: Wybrane sytuacje synoptyczne w dniach z burzą i ich wpływ na osoby uprawiające turystykę i rekreację. [W:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, T. 5, Aspekty przyrodnicze rozwoju turystyki , Red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, M. Słowik, Seria Turystyka i Rekreacja, Studia i Prace nr 5, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 153-163

67. Kolendowicz L., Busiakiewicz A., Czernecki B., 2010: Klimat. [W:] Ilustrowany atlas aglomeracji poznańskiej. Przyroda, mieszkańcy, kultura, edukacja, sport, turystyka, transport, gospodarka, samorząd. T. Kaczmarek (red.).Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 70-71, ISBN 978-83-61320-93-7

68. Kolendowicz L., Busiakiewicz A., Czernecki B., 2010: Właściwości klimatyczne oraz właściwości powietrza atmosferycznego w aglomeracji poznańskiej. [W:] Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej. A. Mizgajski (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 42-58 ISBN 978-83-62662-29-6

69. Kolendowicz L., 2010: Days with thunderstorms, tornadoes and funnel clouds in Poland in 2009. The International Journal of Meteorology. May 2010, Vol. 35, No. 349. 155-163

70. Ewa Bednorz, Leszek Kolendowicz, 2010: Summer 2009 thermal and bioclimatic conditions In Ebba Valley, central Spitsbergen. Polish Polar Research, Vol. 31, no. 4, pp. 327-348, doi: 10.2478/v10183-010-0009-x

71. Kolendowicz L., 2010: Uwarunkowania synoptyczne silnych burz na obszarze Polski i Niemiec w latach 1951-2009. [W:] Klimat Polski na tle klimatu Europy – warunki cyrkulacyjne i radiacyjne, L.Kolendowicz red.. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 107-117, ISBN 978-83-62662-17-3

72. Choiński A., Kolendowicz L., Pociask-Karteczka J., Sobkowiak L., 2010:Changes in Lake ice cover on the Morskie Oko Lake in Poland (1971-2007). Advances in Climate Change Research, 1(2): 71-75

73. Choiński A., Kolendowicz L., Pociask-Karteczka J., 2010: Morskie Oko – tajemnice tafli lodowej. Tatry TPN, nr 2 (32), 34-35 ISSN 0867-4531

74. Choiński A., Kolendowicz L., Pociask-Karteczka J., 2010: Zjawiska lodowe na Morskim Oku w latach 1971-2010 i ich związek z temperaturą powietrza oraz cyrkulacją atmosferyczną. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Tom I Nauki o Ziemi. Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. TPN, PTPN – Oddział Krakowski, 41-46

75. Półrolniczak M. , Leszek Kolendowicz L., 2011: Międzydobowe zmiany ciśnienia i temperatury powietrza w Kołobrzegu jako wskaźnik bioklimatu. [W:] Wpływ zmian klimatu i narastającej antropopresji na rozwój uzdrowiska Kołobrzeg. A.Kostrzewski, J.Szpikowski, R.Woźniak (red). Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe w Kołobrzegu, Kołobrzeg, 19-30, ISBN 978-83-929600-1-0

76. Choiński A., Kolendowicz L., Pociask Karteczka J., 2011: Badania pokrywy śnieżnej na Morskim Oku. Wierchy, Rocznik poświęcony górom. Organ komisji turystyki górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Rok 75, Tom 114. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK. Kraków, 204-208

77. Kolendowicz L., Bednorz E., 2011: Wybrane elementy klimatu Słowińskiego Parku Narodowego w różnych skalach przestrzennych. Prace i Studia Geograficzne T. 47, 205-2013

78. Kolendowicz L., Bednorz E., 2011: Charakterystyka termiczna wklęsłej formy terenowej w okresie letnim 2010r. na przykładzie zagłębienia międzywydmowego w Słowińskim Parku Narodowym. Badania Fizjograficzne, RII – Seria A – Geografia Fizyczna (A62), 69-86

79. Kolendowicz L., 2011: Days with thunderstorms, tornadoes, waterspouts and funnel Cloud In Poland In 2010. The International Journal of Meteorology, September 2011, Vol.36, No.363, 236-246

80. Kolendowicz L., Forycka-Ławniczak H., Nowak D., 2011 – Warunki mikroklimatyczne we wnętrzu boru sosnowego na Mierzei Łebskiej. [W:] Varia. Praca z zakresu geografii i geologii. Rok 2011, Biernacka J., Kijowska J., (red.) Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 55-66, ISBN: 978-83-63400-01-9

81. Kolendowicz L., Bednorz E., Walna B., Kurzyca I. 2011. Episodes of extreme rainwater pollution and its relationship with synoptic situation (Wielkopolski National Park, Poland) Journal of Atmospheric Chemistry 68, 89–105, DOI 10.1007/s10874-011-9209-y

82. Kolendowicz L., 2012: Synoptic patterns associated with thunderstorms in Poland. Meteorologische Zeitschrift, (MetZet Vol. 21, No 2, 145-156 (April) DOI 10.1127/0941-2012/0272

83. Kolendowicz L., 2012: Wpływ wykorzystania energii wiatru na zmiany krajobrazu oraz powstanie zagrożeń przyrodniczych i społecznych. [W:] Uwarunkowania rozwoju województwa podlaskiego z uwzględnieniem OZE. Wybrane aspekty. K.Pająk, W.Schmidt (red.). Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, 46-63

84. Kolendowicz L. 2012: Heavy thunderstorms on the Polish-German Lowlands in the period 1951-2008 and their circulation conditions. Quaestiones Geographicae 31(3), 25-32

85. Walna B., Kurzyca I., Bednorz E. Kolendowicz L,. 2013. Fluoride pollution of atmospheric precipitation and its relationship with air circulation and weather patterns (Wielkopolski National Park, Poland) Environmental Monitoring and Assessmen 185: 5497-5514, DOI 10.1007/s10661-012-2962-9

86. Bednorz E., Kolendowicz L., 2013. Summer air temperature extremes in Central Spitsbergen. Theoretical and Applied Climatology, Volume: 113, Issue: 3-4, Pages: 471-479, DOI: 10.1007/s00704-012-0798-4

87. Taszarek M., Kolendowicz L., 2013. Sounding-derived parameters associated with tornado occurrence in Poland and Universal Tornadic Index. Atmospheric Research 134 (2013), 186-197

88. Kolendowicz L., Forycka-Ławniczak H., 2013. Thermal and humidity conditions over a salient land form as exemplyfied by costal sand dune at the Łeba Sandbar in the Słowiński National Park. Quaestiones Geographicae 32 (3), 15-25

89. Bernas M., Kolendowicz L., 2013. Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na występowanie ekstremalnych opadów atmosferycznych w Poznaniu w latach 1920 -2010. Badania Fizjograficzne, Seria A – Geografia fizyczna, R. IV (A63), 7-28

90. Majkowska A., Kolendowicz L., 2013. Miejska wyspa ciepła w Pradze w różnych warunkach synoptycznych. Badania Fizjograficzne, Seria A – Geografia fizyczna, R. IV (A63), 139-168

91. Szyłobryt K., Bednorz E., Kolendowicz L., 2013. Występowanie miejskiej wyspy ciepła w mieście średniej wielkości na przykładzie Stargardu Szczecińskiego. Badania Fizjograficzne, Seria A – Geografia fizyczna, R. IV (A63), 253-276

92. Szyłobryt K., Bednorz E., Kolendowicz L., 2013. Sezonowe i dobowe zróżnicowanie warunków wilgotnościowych w mieście średniej wielkości na przykładzie Stargardu Szczecińskiego. Badania Fizjograficzne, Seria A – Geografia fizyczna, R. IV (A63), 277-288

93. Kolendowicz L., Taszarek M., 2014. Days with thunderstorms and tornadoes in Poland in 2011 and 2012. The International Journal of Meteorology, January/February, Vol. 39, No. 383, 20-29

 

Monografie:

1. Kolendowicz L., 1996. Burze na obszarze Polski Północno-Zachodniej w świetle częstości występowania różnych typów cyrkulacji atmosfery. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN. Nr 39, Warszawa. (rozprawa doktorska)

2. Kolendowicz L., 1998. Zjawiska burzowe w Polsce a warunki synoptyczne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe

3. Kolendowicz L., 2005. Wpływ cyrkulacji atmosferycznej oraz temperatury i wilgotności powietrza na występowanie dni z burzą na obszarze Polski. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań (rozprawa habilitacyjna)

 

Redakcja monografii:

1. Klimat Polski na tle klimatu Europy – warunki cyrkulacyjne i radiacyjne. L.Kolendowicz red. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, ISBN 978-83-62662-17-3

2. Klimat Polski na tle klimatu Europy – zmiany i ich konsekwencje. E.Bednorz, L.Kolendowicz red. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, ISBN 978-83-62662-19-7

3. Cyrkulacja atmosferyczna nad wybranymi fragmentami kuli ziemskiej w animacji i obrazach satelitarnych. L.Kolendowicz red. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013, ISBN 978-83-63400-55-2

 

 


Opieka nad przewodami doktorskimi oraz doktorantami przed otwarciem przewodu doktorskiego

Zakończone przewody doktorskie

dr Zbigniew Komar – Struktura przestrzenna pola opadów Polski na tle cyrkulacji atmosfery. Termin obrony – 2.12.2009 r. – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu Recenzenci – prof. zw. dr hab. Alojzy Woś, – prof. UJ dr hab. Zbigniew Ustrnul

dr Anna Busiakiewicz – Dynamika miejskiej wyspy ciepła w Poznaniu w świetle wybranych elementów meteorologicznych. Termin obrony – 28.02.2012 r. – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu Recenzenci – prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak, – prof. UAM dr hab. Ewa Bednorz Opieka nad otwartymi przewodami doktorskimi

dr Bartosz Czernecki– Zastosowanie technik numerycznego modelowania dla rozpoznania lokalnych warunków anemologicznych na przykładzie fragmentu Mierzei Łebskiej. Otwarcie przewodu doktorskiego – 8.03.2011 r.

Opieka nad doktorantami przed otwarciem przewodu doktorskiego

mgr Mateusz Taszarek – Proponowany temat rozprawy doktorskiej – Tornada w Polsce – możliwości prognozy. Studia doktoranckie od października 2012 r.

mgr Agnieszka Majkowska – Proponowany temat rozprawy doktorskiej – Możliwości rozpoznania miejskiej wyspy ciepła w Poznaniu przy wykorzystaniu zdjęć satelitarnych.

mgr Paweł Bogawski – Wydział Biologii oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu: Współpromotor (wraz z prof. dr hab. Bogdanem Jackowiakiem – Wydział Biologii UAM) rozprawy doktorskiej pt.: Fenologia kwitnienia wybranych gatunków roślin alergennych w zróżnicowanych warunkach mikroklimatycznych wielkiego miasta: studium na przykładzie Poznania.

mgr Tomasz Kalinowski. Współpromotor (wraz z prof. dr hab. Jerzym Błoszykiem – Wydział Biologii UAM) rozprawy doktorskiej pt.: Wpływ uwarunkowań mikroklimatycznych na dynamikę liczebności meta populacji ślimaka winniczka (Helix pomatia L.)